Deelnamevoorwaarden Immudefense FORTE® proefaanbod

Actiegeorganiseerd door METAGENICS BELGIUM BV  ingeschreven in de Kruispuntbankder Ondernemingen onder het nummer 0881.352.886, metmaatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te 8400 Oostende, EdwardVlietinckstraat 20 (hierna ook “Metagenics”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”).

 

1.          De kortingen en deproducten die hiervoor in aanmerking komen

Mits aan allevoorwaarden voldaan is, kunt u bij aankoop van de volgende producten bij de fysiekeapotheek gevestigd in België of Luxemburg van de hierna vermelde kortingengenieten:

Metagenics product: ImmuDefense® Forte 30 / 60 tabletten

Korting*: 5€ terugbetaald

*De kortingenworden pas bij aankoop van hetdesbetreffende  Metagenics product doormiddel van een cashback.

 

2.          Geldigheid van de actie

De actie isuitsluitend geldig in België en Luxemburg voor aankopen in een fysieke,online apotheek of parafarmacie naar keuze op het Belgisch of Luxemburgs grondgebied.

Deelnemersmoeten minstens 18 jaar oud zijn.

De actie looptvan 20/11/2023 tot en met 29/02/2024 (23:59u) (hierna de “Actieperiode”) en totuitputting voorraad. Dit betekent dat u tijdens deze Actieperiode de Metagenics-productenwaarvoor u van een korting kunt genieten moet aankopen.

3.          Deelname aan de actie en terugbetaling van de korting

De deelname aande actie verloopt als volgt:

Koop eenhierboven vermeld Metagenics-product.

SMS de actiecodevan op de sticker naar het opgegeven telefoonnummer of scan de QR code om deelte nemen aan de actie.

Klik op deweblink die u meteen na de verzending van de unieke code ontvangt.

Vul hetdeelnameformulier in.

De terugbetalingvan de korting wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van uw gegevens geregelddoor storting op uw bankrekening door onze externe partner Hashting.

Door deel tenemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die wordengepubliceerd op de actiewebsite.

 

4.          Beperkingen

U kunt tijdens de Actieperiode tot 3 maal deelnemen aan deze actie. Metandere woorden kan u voor maximum 3 Metagenics producten van deze kortinggenieten.

Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledigedeelnemingen.

Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij denodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval vanbijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waarnodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie doorbijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ookniet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzijvoor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamsteprestaties vormen van de overeenkomst.

 5.         Persoonsgegevens

De externe partner Hashting B.V.B.A. (ingeschreven in de Kruispuntbankder Ondernemingen onder het nummer 0506.722.951, met maatschappelijke zetel te2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voorde inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullenin een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actieworden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is deuitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Uwpersoonsgegevens worden niet aan Metagenics overgemaakt noch aan derdenvoor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionaleanalyse aan Metagenics bezorgen na afloop van deze actie. Hiermee zal geenenkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

6.         Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Bruggebevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te(laten) brengen van zijn woonplaats. Het Belgische recht is van toepassing.